Tai Chi Chuan, Großmeister Feng Zhi-Qiang und Meister Sarafnia

Tai Chi Chan, Großmeister Feng Zhi-Qiang und Meister Sarafnia.